Условия за ползване на уебсайта www.bulkis.sk


Използвайки този уебсайт www.bulkis.sk наричан по-долу за краткост Сайта Вие приемате следните условия:


Вашият достъп до и използването на www.bulkis.sk се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и Интернет страницата на Българския културен институт Братислава, наричан по-долу за краткост БКИ, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Български културен институт Братислава е наименованието на второстепенен бюджетен разпоредител на Министерството на културата в Р. България.

Вашето последователно използване на този Сайт означава Вашето приемане на тези условия. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта.

 

Какво са бисквитки и как да ги използваме?

Бисквитките са части от информация, която електронната страница на Българския културен институт Братислава ще пренесе в харддиска на Вашия компютър чрез Вашия браузър, за да позволи на системите на елекронната страница на БКИ да разпознае Вашия браузър. Бисквитките, също така, дават възможност на БКИ да събира информация за използването на неговата електронна страница, за да я разширява и подобрява съобразно предпочитанията на потребителите.

Опцията Помощ в менюто на повечето браузъри ще Ви посъветва, как да предпазите своя браузър от приемането на нови бисквитки, как браузърът да Ви информира, когато получавате нови бисквитки, или как изобщо да деактивирате бисквитките. Бисквитките на елекронната страница на БКИ Братислава не съдържат лична идентифицираща информация.  Моля, имайте предвид, че може да нямате достъп до някои персонализирани услуги и информация, ако изберете да деактивирате бисквитките. 


Собственост над Съдържанието

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения ("Съдържание") са със защитени авторски права и са собственост на Интернет страницата на Българския културен институт Братислава или на други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на Интернет страницата на Българския културен институт Братислава или на други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. Интернет страницата на Българския културен институт Братислава настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.


Използване на Сайта

Интернет страницата на Българския културен институт Братислава ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:

 • вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

 • не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на Българския културен институт Братислава;

 • не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на Българския културен институт Братислава;

 • забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона - Българския културен институт Братислава напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към Българския културен институт Братислава да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали; и

 • забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

 

Дискретност на личната информация

Интернет страницата на Българския културен институт Братислава, като администратор на лични данни, полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите. Интернет страницата на Българския културен институт Братислава може да използва информацията за потребителите единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Права за ползване.

С включването си в нашия мейлинг лист Вие давате своето съгласие /потребителят дава своето изрично съгласие Българският културен институт Братислава да се свързва с Вас по електронен път за целите на директния електронен маркетинг.
При така изразеното изрично съгласие от потребителя, Интернет страницата на Българския културен институт Братислава може да рекламира услуги, продукти и запазена марка на трети лица и субекти единствено и ексклузивно в качеството им на партньори на БКИ в съвместни проекти. Чрез включването си в нашия мейлинг лист личните данни на потребителите, могат да бъдат използвани от Интернет страницата на Българския културен институт Братислава с цел предоставяне на предвидените в тези Права за ползване на услуги, за целите на директния маркетинг, организиране на събития, уъркшопи, симпозиуми, конференции, игри, конкурси, запитвания и др.

Потребителите регистрирани в Сайта имат право по всяко време да възразят срещу използване на личните им данни за целите на директния маркетинг. За да спрат да получават електронни съобщения от БКИ и да се отпишат от нашия мейлинг лист те могат да изпратят електронно писмо на следния e-mail адрес: bulkis@bulkis.sk


Без гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното Интернет страницата на Българския културен институт Братислава не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Интернет страницата на Българския културен институт Братислава може да предоставя линкове до други интернет страници, които не са под неин контрол. Такива линкове не предполагат каквото и да било съгласие/одобрение от страна на Българския културен институт на тези страници, нито на продуктите и услугите, публикувани и достъпни на тях.  Българският културен институт Братислава не носи отговорност за съдържанието или достоверността на информацията на тези сайтове.  


Ограничения на отговорността

използването на сайта е изцяло ваша инициатива, на ваш риск и отговорност. нито българския културен институт братислава, нито негови управители, служители, щатни или нещатни сътрудници, нито нейни партньори или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение за възможността такива вреди да възникнат. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас.
 

Връзки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Български културен институт Братислава. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Български културен институт Братислава няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, Български културен институт Братислава специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове: 

 • нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;

 • са неправилни, непълни или подвеждащи;

 • не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;

 • не осигуряват необходимата сигурност;

 • съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или

 • са опозоряващи или оклеветяващи;

 • връзката към такива сайтове не предполага, че Български културен институт Братислава одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях;

 • ако осъществите връзка с такива сайтове, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без специалното разрешение на Български културен институт Братислава.


Промяна на Условията

Български културен институт Братислава може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.


Закони и юрисдикция

Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите и правните регулации на ЕС и на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
 


Copyright 2017 БКИ. Всички права запазени