Podmienky používania webovej stránky www.bulkis.sk

 

Používaním tejto webovej stránky www.bulkis.sk ďalej len Webová stránka/Stránka, akceptujete nasledovné podmienky:

Vstupom na túto Webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam, príslušným zákonom a usmerneniam, súhlasíte s nimi a budete ich dodržiavať. Súčasne potvrdzujete, že akékoľvek ďalšie dohody medzi Vami a Stránkou Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, ďalej iba BKI, pokiaľ ide o právne záležitosti, sa nahrádzajú Podmienkami. Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave je pomenovanie organizácie sekundárneho rozpočtového nariadenia Ministerstva kultúry Bulharskej republiky v Bratislave. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím ďalej túto Webovú stránku.

Súbory cookies

Čo sú súbory cookies a ako ich využívame?
Súbory cookies sú súčasť informácie, ktorú cez Váš prehliadač do Vášho harddisku prenesie internetová stránka Bulharského kultúrneho inštitútu, aby mohla rozpoznať Váš prehliadač. Súbory cookies tiež umožňujú stránke BKI aby si zapamätala informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže pri opätovnom používaní tejto stránky ich nemusíte opäť uvádzať.
Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť odstrániť alebo zablokovať, pričom postup, ktorý nájdete v pomoci každého prehliadača, Vám poradí:
a) ako máte ochrániť Váš prehliadač pri prijímaní nových súborov cookies
b) ako Vás vyhľadávač informuje, keď dostanete nové súbory cookies
c) ako úplne deaktivujete súbory cookies.
Súbory cookies internetovej stránky BKI Bratislava neobsahujú osobné údaje. Prosím, berte ohľad na to, že nemusíte mať prístup k niektorým osobným službám a informáciám, keď sú súbory cookies deaktivované.

Duševné vlastníctvo

Práva na ochranu duševného vlastníctva, vzťahujúce sa na obsah tejto Webovej stránky (vrátane, ale nie len na celý text a všetok Obsah publikovaný na tejto Stránke), sú vo vlastníctve Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave alebo iných organizácií. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak. Všetok publikovaný Obsah, t. j. ochranné známky, logá alebo servisné značky, sú tiež registrované alebo neregistrované ochranné známky Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave alebo iných organizácií. Využívanie publikovaného obsahu, okrem toho, ktorý nie je v súlade s Podmienkami používania, bez súhlasu vlastníka obsahu, je výslovne zakázané. Webová stránka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave si je vedomá svojho práva o duševnom vlastníctve v znení celého zákona, vrátane práva Európskej únie.

Používanie internetovej stránky

Webová stránka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave Vám dovoľuje používať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v Podmienkach:

 • môžete zapisovať do Vašich pamäťových médií Obsah osobného, nekomerčného použitia pod podmienkou, že budete dodržiavať ustanovenia stanovené v Podmienkach, spojené s autorským a iným vlastníckym právom;

 • nemôžete kopírovať a používať obrázky ľudí alebo miest bez písomného súhlasu Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave;

 • nemôžete šíriť, upravovať (editovať), kopírovať (okrem spôsobu spomenutého vyššie), prenášať, tlačiť, reprodukovať, publikovať, prevádzkovať, opätovne používať, predávať, ani žiadnym iným spôsobom pretvárať či upravovať Obsah Stránky bez vyššie uvedeného písomného súhlasu Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave;

 • zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na Webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné nedôveryhodné, zavádzajúce, hanlivé, obscénne, zdiskreditované, vulgárne, neslušné, zavadzajúce, pornografické, náboženské alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom, ktorý by sa mohol vnímať ako trestný čin alebo ako iné porušenie zákona. Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave bude plne podporovať každý štátny orgán pri vyžadovaní alebo požiadavke o identifikáciu každého, kto uverejňuje alebo prenáša takéto informácie alebo materiály;

 • zakazuje sa využívať Webovú stránku k reklame alebo inej forme na komerčné získanie alebo oslovenie zákazníkov.

Ochrana osobných údajov

Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave ako Prevádzkovateľ Stránky zhromažďuje osobné údaje, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať používateľa Stránky. Internetová stránka BKI môže využívať osobné údaje o užívateľovi Stránky jedine v súlade so zákonom a súčasným právnym predpisom.

Registrovaním sa v našom zozname na odber informácií prostredníctvom emailu, dávate ako používateľ výslovný súhlas Bulharskému kultúrnemu inštitútu v Bratislave, aby bol s Vami v spojení emailovou formou, pre potreby priameho internetového marketingu. Pri takto uvedenom súhlase užívateľa, Stránka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave môže reklamovať služby, produkty a ochrannú známku tretej osoby a subjektov, ktorí sú jedine partnermi BKI. Registrovaním sa v našomzozname na odber informácií prostredníctvom emailu, sa získavajú osobné údaje užívateľa, ktoré môže Bulharský  kultúrny inštitút v Bratislave využiť pre potreby právnych predpisov, marketingových účelov, na zasielanie informácií o organizácii rôznych udalostí, workshopov, sympózií, konferencií, hier, súťaží, kvízov a pod.

Registrovaní užívatelia sú oprávnení ohradiť sa na Webovej stránke voči využívaniu ich osobných údajov pre potreby marketingu  a za účelom vyradenia zo zoznamu príjemcov emailových správ. Pre ukončenie zasielania elektronických správ od BKI a odhlásenie sa z e-mailového listingu je užívateľ oprávnený poslať  spravu na nasledujúcu e-mailovú adresu: bulkis@bulkis.com

Zodpovednosť

OBSAH TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY JE UVÁDZANÝ TAK, AKO JE A TAK, AKO JE DOSTUPNÝ, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, MARKANTNE ALEBO ZROZUMITEĽNE, NAJMÄ, ALE NIE LEN NA NEPRIAME ZÁRUKY VHODNÉ PRE URČITÉ PODMIENKY, PRÁVA A ICH PORUŠENIE. Prosím venujte pozornosť skutočnosti, že niektoré právne úpravy nemusia umožňovať vylúčenie nepriamych záruk, niektoré legislatíva nezahŕňajú určité škody, a teda niektoré vyššie uvedené obmedzenia sa Vás nemusia týkať. Bez vyššie uvedeného obmedzenia, Webová stránka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, sa nezaručuje za spôsob používania akéhokoľvek Obsahu, nenesie zodpovednosť, že v procese sa nenarúšajú práva tretej strany, nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku používania a nenesie zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie. Webová stránka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave môže poskytnúť odkazy k iným internetovým stránkam, ktoré nie sú pod jej kontrolou. Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy na jednotlivých stránkach, ani za produkty a služby, ktoré sú na nich dostupné a publikované. Ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah alebo dôveryhodnosť informácií na týchto stránkach.

Obmedzenie zodpovednosti

POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY JE USKUTOČŇOVANÉ IBA NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A VAŠU ZODPOVEDNOSŤ. BULHARSKÝ KULTÚRNY INŠTITÚT V BRATISLAVE, ANI JEHO SPRÁVCOVIA, ŠTÁTNI ALEBO NEŠTÁTNI SPOLUPRACOVNÍCI, JEHO PARTNERI ALEBO INÉ STRANY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZALOŽENIA, PRODUKCIE ALEBO DISTRIBÚCIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, PROVOKATÍVNE ALEBO INÉ UJMY, ZAPRÍČINENÉ POUŽÍVANÍM STRÁNKY ALEBO OBSAHU. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PLATÍ BEZ OHĽADU NA TO, ČI ÚDAJNÁ ZODPOVEDNOSŤ VYCHÁDZA ZO ZMLUVY, ZÁKONA, Z NEDBANLIVOSTI, DELIKTU, PRESNEJ  VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, DOKONCA AK IŠLO AJ O PREDBEŽNÉ UPOZORNENIE, ŽE STRÁNKA MÔŽE ZAPRÍČINIŤ ISTÉ ŠKODY. Majte na pamäti, že v rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom, niektoré legislatíva nezahŕňajú určité škody, a teda niektoré vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa Vás nemusia týkať.

Odkazy na iné webové stránky tretích strán

Niektoré z informácií, článkov a iných materiálov, ktoré sú prostredníctvom tejto Stránky k dispozícii, poskytujú tretie strany a nie Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave. Materiály tretích strán sa poskytujú len pre Váše uľahčenie a pre Vaše potreby a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave nenesie zodpovednosť za Obsah, ochranu osobných informácií a bezpečnosť webových stránok, ktoré poskytujú tretie strany. Bez vyššie uvedeného obmedzenia, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave svoju zodpovednosť obmedzuje, najmä, v prípade, ak tieto stránky:

 • porúšajú právo duševného vlastníctva tretích strán;

 • sú chybné, neúplné alebo zavádzajúce;

 • nie sú v súlade s komerčnými pravidlami alebo sú nevhodné pre konkrétne podmienky;

 • nie sú spoľahlivé a bezpečné;

 • obsahujú vírusy alebo iné deštruktívne systémy tohto typu;

 • sú zdiskreditované alebo obscénne;

 • odkazy na takéto stránky nepredpokladajú, že Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave schvaľuje obsah alebo produkty a služby, ktoré sa na nich nachádzajú;

 • pristupovanie na tieto webové stránky a ich používanie z Vašej strany, je len na Vaše vlastné riziko a bez špeciálneho povolenia Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave.

Zmena Podmienok

Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave môže kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania prostredníctvom aktualizácie tohto dokumentu. Vašou povinnosťou je pravidelne navštevovať túto Stránku s cieľom oboznámenia sa o aktualizácii Podmienok používania, keďže sa Vás tieto Podmienky týkajú.

Zákony a právomoc

Tieto Podmienky používania a Vaše využívanie Stránky je podmienené zákonom a právnym usmernením EÚ a Bulharskej republiky. Všetky ostatné ustanovenia, ak nie sú uvedené v Podmienkach, sa riadia nadradenými nariadeniami bulharskej legislatívy. Všetky spory, ktoré vznikli na základe týchto Podmienok a sú medzi účastníkmi nedoriešené počas pojednávaní a vzájomnom odsúhlasení, postupujú na riešenie kompetentným bulharským súdom.

 

Copyright 2017 BKI. Všetky práva vyhradené