Bulharské predsedníctvo EC 2018

Bulharské predsedníctvo EC 2018

Dňa 1. januára  2018, desať rokov od vstupu do Európskej únie, Bulharsko prijalo predsedníctvo Rady EÚ. Pre Bulharskú republiku je to česť, ale aj veľká zodpovednosť.

V Rade EÚ sa uplatňuje systém tzv. rotujúceho predsedníctva. Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Súčasné trio tvorí estónske, bulharské a rakúske predsedníctvo.

Nasledujúcich šesť mesiacov bude Bulharsko hlavnou predsedajúcou krajinou a bude pomáhať zabezpečovať kontinuitu práce EÚ v Rade. Európa dnes potrebuje viac:

ISTOTY                                   SOLIDARITY                        STABILITY

Môže sa to dosiahnuť pomocou:

KONSENZU          KONKURENCIESCHOPNOSTI             KOHEZIE

Európska únia je na pokraji kľúčových reforiem zameraných na posilnenie, súdržnosť a demokraciu. Predsedníctvo Bulharska sa zameria na štyri kľúčové oblasti:

       ·          hospodársku a sociálnu súdržnosť so zameraním na nasledujúci Viacročný finančný rámec EÚ;

       ·          bezpečnosť a stabilitu v Európe;

       ·          Európsku perspektívu a prepojenie západného Balkánu;

       ·          digitálnu ekonomiku a zručnosti pre budúcnosť.

Bulharské predsedníctvo Rady EÚ 2018 sa tiež bude riadiť mottom Bulharského národného zhromaždenia: „Naša sila je v jednote“.

Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave spoločne s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky v Slovenskej republike, pripravili bohatý kultúrny program pri príležitosti Bulharského predsedníctva, ktorý môžete sledovať na:

www.bulkis.sk      a         http://www.facebook.com/BKISBA

Na ceste Mária Nikolova

Na ceste Mária Nikolova

Vianočný koncert skupiny Nikola Parova a Ágnes Herczku

Vianočný koncert skupiny Nikola Parova a Ágnes Herczku