Medzinárodné pracovné stretnutie Podunajských miest a regiónov

Medzinárodné pracovné stretnutie Podunajských miest a regiónov

Dňa 3. júla sa v meste Trnava, blízko slovenského hlavného mesta, uskutočnilo ďalšie pracovné stretnutie Podunajských krajín a členov Rady Podunajských miest a regiónov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia štátnych štruktúr, samospráv a mimovládnych združení, ďalej členovia kultúrnych, vedeckých a turistických organizácií i múzeí, ako aj individuálni umelci a aktivisti z Rakúska, Nemecka, Slovenska, Maďarska, Srbska a Bulharska.

Pán Herman Dikovič, predseda Pracovnej skupiny pre kultúru, vedu a vzdelanie Podunajských krajín (ARGE), so sídlom v Dolnom Rakúsku, privítal prítomných a otvoril program stretnutia. Predložená bola výročná sprava. Schválená bola aj zápisnica o zrealizovanom v roku 2016. Účastníci porozprávali o mnohopočetných projektoch uskutočnených v rámci programov pre kultúru, vedu a vzdelanie, a financovaných rozličnými organizáciami a štruktúrami v hľadaní spoločného európskeho kontextu Podunajských krajín aj v súlade s cieľmi Spoločnej európskej podunajskej stratégie. Osobitná pozornosť bola venovaná projektom programu Európskej únie INTERREG ІІІ, ako aj Dunajskej kultúrnej platforme s názvom Kreatívne priestory 21. storočia, ktoré budú pokračovať aj v budúcom období. Spomedzi nich vyčnievajú projekty pre čoraz intenzívnejšiu prezentáciu línie Limes Romanus vybudovanej pozdĺž rieky Dunaj a predstavujúcej spoločné kultúrno-historické dedičstvo z rímskych čias, ďalej putovanie patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda aj ich žiakov naprieč podunajských území, ako aj workshopov pre mladých ľudí vzdelávaných ako pripravovať a realizovať kultúrne a vedecké projekty.

Špeciálna pozornosť bola venovaná predstaveniu Európskeho mesta kultúry Plovdiv 2019 a Európskeho mesta kultúry Nový Sad 2021. Pani Vania Radeva urobila rozsiahlu prezentáciu projektu PLOVDIV SPOLOČNE 2019 a zdôraznila jeho kľúčové platformy Fuse, Transform, Revive a Relax. Prítomní položili veľa otázok ohľadom prípadných možností o partnerskej účasti vo flagmanských projektoch Machala, Ťuťunevi skladove, Kino Kosmos, Kapana, Adata i Marica, Kirilizacia a Forum 2019.

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že spolupráca v rámci Pracovnej skupiny Podunajských krajín a členov Rady Podunajských miest a regiónov prináša čoraz viac ovocia, a že je potrebné, aby spoločných projektov bolo ešte viac, a to najmä v mene ľudí, ktorí tam žijú.

Bulharská grafika a maľba v Banskej Bystrici

Bulharská grafika a maľba v Banskej Bystrici

Národná akadémia výtvarných umení v Sofii má už 120 rokov

Národná akadémia výtvarných umení v Sofii má už 120 rokov