„Svätý Metod v panteóne bulharských svätcov“

„Svätý Metod v panteóne bulharských svätcov“

Dňa 07.04. 2014 v Bulharskom kultúrnom inštitúte skončila výstava Bulharskí svätci prednáškou s názvom „SVÄTÝ METOD V PANTEÓNE BULHARSKÝCH SVÄTCOV“. Assoc. Prof. Dr. Slaviа Barlievа – riaditeľka Cyrilo-metodského vedeckého centra Bulharskej akadémie vied (BAV) а členka Akadémie Ambrosiana v Miláne venovala svoju prednášku dátumu 6. apríla, keď sa podľa pravoslávneho kalendára pripomína pamiatka sv. Metoda, jedného z dvoch svätých slovanských učiteľov a zakladateľov slovanskej abecedy. Cyrilo-metodské dielo je fenomén v dejinách svetovej civilizácie. Po prvýkrát bol v stredovekej Európe v polovici 9. st. vytvorený nový ucelený systém písma - slovanská abeceda - fonetické písmo na základe hovorenej ľudovej reči Slovanov obývajúcich Solúnsku oblasť Byzancie.

Sv. Metod sa narodil v r. 815 v Solúne a bol starším bratom Konštantína-Cyrila Filozofa, s ktorým spoločne vykonávali svoje prevratné osvietenecké a náboženské misie. Zásluhy sv. Metoda obzvlášť na území Veľkej Moravy, ktorými boli šírenie a utvrdzovanie slovanskej abecedy, nie sú menej významné, ako zásluhy jeho geniálneho brata. Obidvaja zostávajú neoddeliteľne spojení s kultúrno-historickou pamiatkou slovanstva ako vierozvestcovia a apoštoli. To je dôvod, prečo sa pokúšajú v priebehu storočí všetky slovanské národy inštitucionalizovať a prisvojiť si kult svätých bratov, dielo ktorých je univerzálne, nadčasové, s významom presahujúcim hranice a štátnu príslušnosť.

Prednáška bola veľmi zaujímavá. Dr. Slaviа Barlievа hovorila o skutočnostiach a objavoch pre široké publikum neznámych, ktoré sa opierajú o novoobjavené písomné a umelecké vzory zo susedných krajín, čo boli kedysi súčasťou územia Prvej bulharskej ríše. Prednášku obohatila aj multimediálna prezentácia.

Vďaka doktorke Slavii Barlievej a otázkam prítomného publika bola vytvorená atmosféra, ktorá ukončenie výstavy zmenila v skutočný kultúrny sviatok.

Organizátori: Cyrilo-metodské vedecké centrum Bulharskej akadémie vied a BKI Bratislava.

Eklektický kaleidoskop – výtvarníka Valentína Dončevského na festivale Frankofónie 2014

Eklektický kaleidoskop – výtvarníka Valentína Dončevského na festivale Frankofónie 2014

Sila občianskej spoločnosti: osud Židov v Bulharsku

Sila občianskej spoločnosti: osud Židov v Bulharsku