Poetický večer a prezentácia knihy Ilky Birovej

Poetický večer a prezentácia knihy Ilky Birovej

Dňa 07.05.2014 bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave prezentovaná kniha Assoc.Prof. Dr. Ilky Birovej – Mojimi očami. Je to jej prvá kniha s umeleckou tvorbou, ktorá obsahuje básne, aforizmy, príslovia a eseje. Majú autobiografický charakter, nesú ducha pokolenia narodeného v 50-60-tych rokoch 20. storočia a predstavujú optimistické úvahy o ľudskom živote. Posolstvami autorky sú zachovanie bulharského jazyka a kultúrnej identity, vzťahu medzi pokoleniami, oslava svetla a radosti zo života.

Ilka Birova porozprávala о vzniku knihy a prečítala z nej niekoľko esejí a básní. Vynikali najmä nostalgické spomienky na rodný dom a posolstvá k deťom dnešného Bulharska, roztrúsenými po svete.

V publiku boli najmä priatelia a kolegovia doc. Ilky Birovej z univerzitných kruhov, priatelia BKI, lektori z univerzity J.A. Komenského, spriaznení spisovatelia a prekladatelia.

Dr. Assoc.Prof. Ilka Birova je docentkou na Fakulte Slovanských filológií na Sofijskej univerzite „Sv. Klimenta Ochridskeho“. Pracuje vo sfére cudzojazyčnej metodiky a prekladu.

Na Slovensku bola na základe výmeny medzi univerzitami Mateja Bela v Banskej Bystrici a univerzitou Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, ktorá sa uskutočnila v rámci európskeho programu pre mobilitu učiteľov a univerzitných profesorov „Erasmus“.

Doc. Birova predniesla kurzy prednášok – „Bulharské kultúrne tradície“ a „Interkultúrny dialóg“ študentom z katedry Európskych kultúrnych štúdií na Filozofickej fakulte v Banskej Bystrici.

Organizátor: BKI Bratislava

3. Májové stretnutie venované pamiatke sv. Cyrila a Metoda 2014

3. Májové stretnutie venované pamiatke sv. Cyrila a Metoda 2014

115. Výročie narodenia Panča Vladigerova – Veľkonočný koncert 2014

115. Výročie narodenia Panča Vladigerova – Veľkonočný koncert 2014