Prednáška, film a výstava venované Cárovi Samuilovi

Prednáška, film a výstava venované Cárovi Samuilovi

Pri príležitosti 90. výročia od začiatku vyučovania bulharského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a 1001. výročia smrti cára Samuela bol zorganizovaný výlet s kulturno-poznávacím cieľom do Sv. Antona a Banskej Bystrice.

V mestečku Sv. Anton sa nachádza kaštieľ prerobený na múzeum, v ktorom žil bulharský cár Ferdinand. Pán Marián Číž, riaditeľ múzea, vrelo privítal bulharských hostí. Medzi nimi boli študenti bulharistiky, lektori vyslaní na Slovensko Ministerstvom školstva а vedy Bulharskej republiky, žiaci a učitelia z bulharskej školy “Chr. Boteva” v Bratislave, pani Vania Radeva – riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu (BKI). Pán Číž ich sprevádzal po celom kláštore, porozprával im o histórii hradu a rodinách Koháryovcov a Sakskoburggotcov, ktorým kaštieľ patril.

Skupina pokračovala vo svojej ceste do Banskej Bystrice. V Štátnej vedeckej knižnici predniesol doc. Strašimir Tsanov – lektor bulharského jazyka, literatúry a kultúry na Prešovskej univerzite, prednášku o cárovi Samuilovi. Prítomná bola aj J.E. pani Margarita Ganeva - mimoriadná a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Vo svojej prednáške doc. Tsanov hovoril o cárovom pôsobení na politickej scéne Európy od r. 971 až do jeho tragickej smrti 06.10.1014.

Zdôraznil fakty svedčiace o bezvýhradnej oddanosti bulharského cára k idey štátnej suverenity a o jeho obetavom a láskyplnom vzťahu s národom.

Premietnutý bol i dokumentárny film „Cár Samuil v boji o Bulharsko“, ktorý vytvorili vedci Národného archeologického ústavu Bulharskej akadémii vied. Autori: Assoc. Prof. Dr. Ludmil Vagalinski, Assoc. Prof. Dr. Maria Reho, PhDr. Georgi Nikolov, Metodi Zlatkov a PhDr. Galina Grozdanova.

Návštevníci mali možnosť pozrieť si aj výstavu o Cárovi Samuilovi pod názvom „Neprekonateľný v moci a neprekonateľný v statočnosti“. Jej cieľom je oboznámiť návštevníkov s kľúčovými momentmi z obdobia, kedy žil a vládol cár Samuil. Stredoveké miniatúry, texty kronikárov, kamenné nápisy, archeologické údaje, mapy, fotografie pamiatok a miest, kde prebiehal život cára Samuila a kde hájil nezávislosť Bulharského cárstva, odhaľujú dramatickosť tejto polstoročia pretrvávajúcej epopeje.

Výstavu pripravili: Archeologický ústav s múzeom Bulharskej akadémie vied (BAV), Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského.

Organizátori: Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, BKI Bratislava, Kultúrny inštitút Ministerstva zahraničných vecí Bulharskej republiky, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

Café Hyena (Plán odprevádzania) – prezentácia bulharského prekladu knihy

Café Hyena (Plán odprevádzania) – prezentácia bulharského prekladu knihy

European Project Taste of Data – Eat Art na Jablkovom hodovaní v Bratislave

European Project Taste of Data – Eat Art na Jablkovom hodovaní v Bratislave