„Monsignor Roncalli a jeho apoštolské poslanie v Bulharsku“ – prezentácia knihy

„Monsignor Roncalli a jeho apoštolské poslanie v Bulharsku“ – prezentácia knihy

Dňa 12.02.2015 Bulharský kultúrny inštitút v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave zorganizoval prezentáciu knihy „Monsignor Roncalli a jeho apoštolské poslanie v Bulharsku“ napísanú mladým bulharským historikom Kirilom Kartalovom. Kniha bola spočiatku vydaná vydavateľstvom Vatikánu a v bulharskom jazyku ju vydala nadácia „Komunitas“ v roku 2014 v Sofii . Pani Vania Radeva, riaditeľka BKI, privítala hostí, medzi ktorými boli J.E. pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, pán Marin Jovčevsky, konzul Bulharskej republiky v Slovenskej republike, pani Antonia Grande, riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu, cirkevní predstavitelia, historici zo Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, teológovia a ďalší.

Pani riaditeľka BKI predstavila návštevníkom autora knihy. Kiril Kartalov je doktorom Histórie medzinárodných vzťahov a inštitúcií k Milánskej katolíckej univerzite a lektorom Pápežskej diplomacie na Diplomatickom inštitúte Ministra zahraničných vecí Bulharskej republiky. Je poradcom predsedu Bulharskej akadémie vied a členom-korešpondentom Pápežského výboru pre historické vedy.

Kiril Kartalov poslucháčov zoznámil so svojou najnovšou knihou, ktorá je venovaná misii monsignora Roncalliho v Bulharsku (1925-1934) z historicko-diplomatického hľadiska. Kniha je založená na dlhodobom a dôkladnom štúdiu archívnych dokumentov sprístupnených vďaka otvoreniu Vatikánskych tajných archívov na základe nariadenia pápeža Benedikta XVI.

Pobyt monsignora Anžela Roncalliho v Bulharsku bol významný pre jeho vývin ako diplomata a duchovného. Vniknutie do tohto životného obdobia je nevyhnutné k pochopeniu celkovej osobnosti jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej cirkvi 20. storočia.

Monsignor Roncalli si Bulharsko úprimne obľúbil a prostredníctvom svojej dobročinnosti pomáhal nielen katolíckej komunite v Bulharsku, ale aj všetkým pravoslávnym kresťanom, ktorí boli v núdzi po Prvej svetovej vojne a veľkom Čirpanskom zemetrasení. Aktívne pomáhal k prekonávaniu cirkevných prekážok, ktoré predchádzali svadbe medzi talianskou katolíckou princeznou Jovannou Savojskou a pravoslávnym cárom Borisom III. Ako výraz veľkej lásky Monsignora Roncalliho k Bulharsku je jeho kázeň, ktorá zaznela pred jeho odchodom do Istanbulu dňa 31.12.1934: „Ak niekto z Bulharska pôjde blízko môjho domova - či už v noci alebo v ťažkých životných časoch - vždy nájde na mojom okne jednu zapálenú sviečku. Nech zaklope. Nikto sa ho nebude pýtať, či je katolík alebo pravoslávny – stačí to, že je bratom z Bulharska“.

Po desaťročnom pobyte v Bulharsku pokračovalo jeho poslanie ako pápežského nuncia v Istanbule, v Paríži, v roku 1951 bol zástupcom Svätej stolice k UNESCO a potom sa stal patriarchom Benátok. V roku 1958 sa Monsignor Roncalli stal pápežom Rímskokatolíckej cirkvi pod menom Ján XXIII. Vlastne cárovná Joanna Bulharská predpovedala ešte mnoho rokov predtým, než sa tak stalo, že bude zvolený za pápeža a on si tento fakt s humorom poznamenal vo svojom denníku.

Ako pápež Ján XXIII. sa ukázal byť vyvoleným uskutočniť dôležitý krok na ceste k zjednoteniu kresťanských cirkví. Počas jeho pontifikátu ekumenický postoj narastal do badateľných rozmerov. Svoje najväčšie gesto urobil, keď v roku 1962 zvolal Druhý vatikánsky koncil, ktorý v nasledujúcich rokoch dramaticky reformoval vzťah cirkvi k svetu. V roku 1963 bola publikovaná jeho encyklika „Pacem in Terris“ („Mier na Zemi“). V nej pápež rázne obhajuje komplexný program mieru ako v človeku samom, tak aj medzi štátmi a národmi pre mierové riešenie sporov. Jeho krédo sa odráža v postavení Katolíckej cirkvi počas Karibskej krízy pre odvrátenie hrozby jadrovej vojny.

Okrem „bulharský pápež“ ho taktiež nazývali aj „dobrým pápežom“ kvôli jeho osobnej ľudskosti, apoštolskej práci a priamemu kontaktu s ľuďmi. Láskavosť a súcit sprevádzali celý život tohto ozajstného mierotvorca a duchovného pastiera. Za svoje epochálne vizionárstvo a všetky jeho ideály a záslužné činy, ktoré z pozície problémov dnešnej nepokojnej doby ešte viacej nadobúdajú na význame, bol pápež Ján XXIII. v roku 2000 vyhlásený za „blahoslaveného“ a v roku 2014 spolu s pápežom Jánom Pavlom II. bol kanonizovaný za svätého.

Organizátori: BKI Bratislava a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave.

Sv. Trifon Zarezan a sv. Valentín

Sv. Trifon Zarezan a sv. Valentín

Maľba a plastika Kostiku Simeonova a Ubavky Tončevy

Maľba a plastika Kostiku Simeonova a Ubavky Tončevy