Konferencia sv. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Konferencia sv. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Rok 2016 je UNESCOM vyhlásený za pamätný v súvislosti s 1100. výročím úmrtia Klimenta Ochridského sa v Slovenskej akadémii vied (SAV) v dňoch 5. – 7. 10. 2016 konala medzinárodná interdisciplinárna konferencia pod názvom Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Hlavným organizátorom podujatia bol Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov v spolupráci s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky, Cyrilo-metodským vedeckým centrom Bulharskej akadémie vied (BAN), s Ústavom bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina BAN a Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave. Podujatie bolo organizované v koordinácii s Filozofickou fakultou Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity. Táto konferencia bola organizovaná aj pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Podujatie sa realizovalo pod záštitou J.E., mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku, pani Margarity Ganevy. Na otvorení bol prítomný aj veľvyslanec Ruskej federácie, Gruzínska, Albánska a poradca veľvyslanca Srbského veľvyslanectva. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 40 vedcov zo slovanských krajín – Bulharsko, Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Litva. Svojimi príspevkami obohatia vedecký zborník, ktorý bude zostavený z príspevkov vedcov z Maďarska, Nemecka a USA. Bulharsko reprezentovali poprední vedci rozličného zamerania – prof. Svetlina Nikolova, PhD., doc. Dimo Češmedžiev, PhD., doc. Maria Kitanova, PhD., doc. Desislava Najdenova, Kalina Mičeva, PhD., Joana Kirilova, PhD.

Tematiku konferencie tvorili dva okruhy - Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru a Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach (zo slovanskej etnolingvistiky).

Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda, bol jedným z pilierov ich misijného pôsobenia na Veľkej Morave, keď sa začala naplno formovať slovanská kresťanská kultúra. Dielo sv. Klimenta Ochridského má zásadný význam pre rozvoj slovanského písomníctva a vzdelanosti v období, ktoré sa pokladá za „Zlaté obdobie“ vzniku bulharských spisovných a literárnych centier. Cieľom tematického okruhu konferencie bolo prezentovať najnovšie a aktuálne výskumy dedičstva sv. Klimenta Ochridského v kontexte cyrilo-metodskej problematiky, slovanskej a latinskej písomnej a kultúrnej tradície. Osobitné miesto zaujímajú aj výskumy prejavov úcty k sv. Klimentovi Ochridskému a sv. Sedmopočetníkom v rozličných krajinách a historických obdobiach.

Druhý tematický okruh konferencie - výskum jazyka ako kultúrneho fenoménu, odrážajúci kultúrne predstavy rozličných slovanských národov v kontexte celkového obrazu sveta - zahŕňa etnolingvistické výskumy vzťahu jazyka a tradičnej duchovnej kultúry. Bola zdôraznená nerozlučnosť a vzájomné prepojenie rozličných častí, vytvárajúcich identitu slovanských spoločenstiev. Prostredníctvom etnoligvistických výskumov, jazyk jednotlivých slovanských komunít bol zdôraznený nielen ako nástroj komunikácie, ale predovšetkým ako kultúrny prejav. Pojmový aparát a verbálne nástroje každého spoločenstva súvisia s hospodárskym, duchovným a sociálnym procesom. To sa odrazilo v jednotlivých vývojových fázach slovanských národov – v ich zbližovaní alebo vzďaľovaní sa v poslednom tisícročí.

Časť konferencie sa konala v Kultúrnom inštitúte Ruskej federácie, kde účastníci predstavili nové vedecké práce svojich inštitúcií, nové monografie a kolektívne zborníky z rozmanitým autorským kolektívom z rôznych štátov, vydaných rozličnými vydavateľstvami. Vedci zrealizovali aj vzájomnú výmenu knižných publikácií.

Podujatie bolo ukončené dôstojným spôsobom v preplnenej sále Bulharského kultúrneho inštitútu premiérou nového bulharského dokumentárneho filmu Po ceste zázrakov. Koncepcia filmu je vytvorená z autentických rozhovorov s ruským, macedónskym a talianskym byzantológom, s bulharskými a slovenskými odborníkmi a priaznivcami v danej oblasti, ako aj s albánskymi, srbskými, macedónskymi osobnosťami. Tí všetci svoj život zasvätili dielu a pamiatke sv. Klimenta Ochridského a cyrilo-metodskej misii, ako aj jej historickému odkazu v dnešnej dobe. Film bol pripravený tvorivým kolektívom BNT/2016/, podľa scenára Bojka Vasileva a kameramana Hrisimira Daneva, ktorí týmto spôsobom ukazujú kultúrno-spoločenský a duchovný rozsah a odkaz nadčasovej osobnosti sv. Klimenta Ochridského.

Všetci prítomní si pripomenuli aktuálnosť a potrebu organizovaného podujatia takého druhu najmä v momentálnej medzinárodnej situácii, pretože sa osvedčilo, že spoločné kultúrne a duchovné úsilia sú jediné schopné prekonať konflikty a zložité situácie v dejinách Európy.

Kolektívna výstava akvarelov, sôch a fotografií

Kolektívna výstava akvarelov, sôch a fotografií

Európsky deň jazykov 2016

Európsky deň jazykov 2016