Prednáška o kultúrno-historickom dedičstve najväčších miest Bulharska

Prednáška o kultúrno-historickom dedičstve najväčších miest Bulharska

Dňa 16.03.2015 pani Vania Radeva, riaditeľka BKI v Bratislave navštívila Univerzitu Komenského a predniesla študentom bulharského jazyka Filozofickej fakulty prednášku o bulharských mestách, ktorých historické jadrá predstavujú archeologické komplexy ešte z čias Trákov. Tieto mestá sa vyvíjali celé tisícročia a ich kultúrne vrstvy poskytujú súčasným obyvateľom a návštevníkom vzácne poklady na obdiv. Tieto charakteristiky dali Sofii, Plovdivu, Varne a Velikému Trnovu guráž, aby sa prihlásili do súťaže na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2019.

V dňoch 26.-27. júna 2014 bola pani Radeva pozvaná do Hanušoviec pri Prešove predniesť prednášku na tému „Archeologické lokality v mestskom prostredí a ich využitie. Konala sa tam medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Experimentálna archeológia, činnosť archeoparkov a popularizácia archeológie”. Hosťov konferencie oboznámila s vytvorením archeologických komplexov „in situ” v centre Sofie, Plovdivu, Varny a Velikého Trnova – kandidátmi na Európske hlavné mesto kultúry 2019. Prednášajúca venovala pozornosť zvlášť významu, ktorý majú profesionálne a kvalitné reštaurovanie a konzervovanie pamiatok pre vytváranie dodatočnej hodnoty ich využitia v mestskom prostredí pri kultúrnych podujatiach. Taktiež predstavila unikátnosť archeologických komplexov a antických priestorov, ktoré samé tvoria výstavné siene a koncertné pódiá.

Pani Radeva vo svojej druhej prednáške na Univerzite Komenského predstavila študentom archeologické komplexy kandidátskych miest na Európske hlavné mesto kultúry 2019, pričom zvláštnu pozornosť venovala Plovdivu – víťaznému mestu tejto prestížnej a kľúčovej pre jeho rozvoj súťaže. Je to najstaršie mesto v Európe, prežilo osem tisícročí napriek prevratom vo vekoch, zozbieralo v sebe svedectvá rôznych civilizácií, náboženstiev a kultúr. Do dnešných dní žijú v Plovdive zástupcovia rôznych etník a náboženstiev. V roku 2019 bude mať Európa možnosť spoznať a zamilovať si toto mesto, ktorého stratégia je založená na motte „Všetci spolu“.

Cieľom návštevy pani Radevej na univerzite Komenského nebol len porozprávať študentom o bulharských mestách a ich archeologických komplexoch, ale pozastaviť sa aj pri univerzít v Sofii a Velikom Trnove, kde sú katedry slovenského jazyka a konajú sa tam letné jazykové kurzy pre zahraničných študentov, ktorí študujú bulharský jazyk.

Prednášky sa zúčastnili okrem študentov aj Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. vedúca Katedry slovanských filológií FF UK a Doc. Ludmila Kirova, PhD., lektorka bulharského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Organizátori: BKI Bratislava, Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Stretnutie bulharských žiakov s etruskou civilizáciou na Bratislavskom hrade

Stretnutie bulharských žiakov s etruskou civilizáciou na Bratislavskom hrade

Klavírny koncert – pokračovanie osláv štátneho sviatku Bulharska 2015

Klavírny koncert – pokračovanie osláv štátneho sviatku Bulharska 2015