Slávnosti sv. Cyrila a Metoda a sv. Klimenta Ochridského na Devíne 2016

Slávnosti sv. Cyrila a Metoda a sv. Klimenta Ochridského na Devíne 2016

V súlade s tradíciou sa v Bratislave začali oslavy Sviatku bulharskej osvety, kultúry a slovanského písma podľa pravoslávneho kalendára 11. mája. V tento deň bola v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu otvorená nádherná výstava jedného z najpoprednejších bulharských maliarov Stavriho Kalinova. Galériu inštitútu rozžiarili keramické podobizne a svetelné sklenené obrazy vytvorené špecifickou „kalinografickou” technikou. Sväté podobizne Ježiša Krista, sv. Panny Márie, sv. Konštantína a Heleny, sv. Georgia, sošky sv. Cyrila a Metoda a „kalinografické” Ukrižovanie sa striedali v akoby zväčšených priestoroch inštitútu a vytvárali velebnú atmosféru ranokresťanských bazilík.

Slávnostná nálada pokračovala aj 13. mája, keď si Bratislavu metaforicky podmanili 40 žiaci Národného gymnázia pre klasické jazyky a kultúry sv. Konštantína Cyrila Filozofa v Sofii. Pricestovali, aby priniesli nepominuteľnú krásu pravoslávnej starobulharskej a staroslovanskej liturgickej hudby a jedinečné znakové vzorce bulharského folklóru, ktoré vypátrali sami pod vedením ich umeleckého dirigenta Daniela Ivanova počas svojich terénnych hudobno-archeologických výprav. Prvý koncert sa uskutočnil v Kostole najsvätejšieho Spasiteľa, ktorý sa nachádza v srdci Bratislavy. Krásne prostredie, mramor a pozlátka katolíckeho kostola nespôsobili mladým interpretom trému. Práve naopak, pred poslucháčmi odhalili iné bohatstvo a to veľkoleposť starobulharského a cirkevnoslovanského mnohohlasia a cappella, ktoré povyšuje dušu a približuje ju k najsvätejším kútom mravnosti a krásy. Zvlášť dojímavé boli tropáre venované sv. Cyrilovi a Metodovi a sv. Klimentovi Ochridskému ako Tebe spievamOtčenáš a sólové vystúpenie Mnogaja leta v podaní mladého a talentovaného basistu Ilia Curto Pelle postavilo na nohy poslucháčov a naplnilo ich vďačnosťou za to, že aj v tomto roku najsvätejší sviatok pre všetkých Bulharov bol dôstojne oslávený vďaka čistým mladým ľuďom z Bulharska, ktorí sú celým svojim srdcom oddaní vede a umeniu. V súzvuku s celkovou atmosférou odzneli hlasy dievčenského súboru klasického gymnázia, ktoré a cappella priam anjelsky zaspievali zložité ľudové piesne z pirinského, tráckeho, strandžanského, rodopského a šopského kraja Bulharska. Nás môže mrzieť len to, že kazateľnica Kostola Svätého kríža, kde ďalší deň, teda 14. mája, pokračovali bulharské oslavy, nebola taká veľká, aby sa do nej zmestil celý súbor Elici. Druhý koncert totiž predniesla iba chlapčenská časť súboru klasického gymnázia.

Devín - to je názov, ktorý poznajú aj Bulhari aj Slováci. Je spojený s opevnením datovaným až do najstarších čias a svoj najväčší význam nadobúda počas ranného stredoveku. Predpokladá sa, že tam stúpila noha najsvätejších vierozvestcov Cyrila a Metoda, a že Devín bol jedným z literárnych centier Veľkej Moravy. Už piaty rok sa všetci Bulhari a ich priatelia zo Slovenska stretávajú na tomto mieste, pred Kostolom svätého Kríža, aby položili vence a kvety k pomníku patrónov Európy, ktorý sa nachádza na jeho nádvorí. Po koncerte klasického gymnázia v kostole plnom ľudí miestny farár Mons. Gavenda povedal, že podobné slávnosti opäť všetkým pripomínajú kázanie slovanských vierozvestcov o jednote, bratskej láske a tolerancii. „Nadišiel čas, aby Európa dýchala oboma časťami svojich pľúc – pravoslávnou a katolíckou cirkvou tak, aby jej srdce bolo zdravé a naplnené láskou”.

Po položení vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda všetci spoločne odišli do Kultúrneho domu v Devíne, kde škôlkari a najmenší žiaci Bulharskej školy Christa Boteva predniesli básne venované veľkému a svetlému sviatku. Pozorujúc malé deti my všetci sme si pripomenuli rozochvenie, ktoré počas tohto sviatku pociťuje každý Bulhar, a ktoré pretrváva a prenáša sa z pokolenia na pokolenie. Nasledovala vernisáž výstavy kresieb a fotografií žiakov klasického gymnázia s názvom Po stopách sv. svätého Cyrila a Metoda. Odzrkadľovala ich dojmy z ciest po Európe venované cyrilo-metodskej téme. Stredoškolská učiteľka umenia a vedúca skupiny Adriana Boneva poďakovala Bulharskému kultúrnemu inštitútu v Bratislave za pozvanie a možnosť byť súčasťou veľkolepých osláv bulharského sviatku.

Jej Excelencia pani Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku v svojom prejave pozdravila všetkých prítomných a Bulharskému kultúrnemu inštitútu a Bulharskej škole Christa Boteva popriala veľa síl a ešte väčšie profesionálne úspechy. Zablahoželala aj Katedre bulharistiky na Univerzite Komenského v Bratislave pri príležitosti 90. výročia štúdia bulharského jazyka a podčiarkla jej prínos v šírení bulharskej kultúry medzi Slovákmi. Pani veľvyslankyňa Ganeva odovzdala svoju každoročnú cenu študentovi bulharistiky za dosiahnutie vysokých úspechov v štúdiu bulharského jazyka, literatúry a histórie. Tento rok to bol Tadeáš Snopek. Okrem plakety súčasťou ceny je aj bezplatný lístok do Bulharska, aby Tadeáš mohol bližšie spoznať krajinu, ktorej sa zasvätil.

Po oslavách sa veľká skupina, v ktorej nechýbali hostia z Bulharska, pobrala na hrad Devín, kde v 19. storočí, teda počas slovenského národného obrodenia, kodifikátor súčasnej slovenčiny Ľudovít Štúr hlásal znovuzrodenie slovanskej jednoty a povedomia. Zvyšná skupina smerovala do Bratislavy, kde v reštaurácii Metropol Bulharský kultúrny zväz už mal pre objednané typické Georgevské menu, ktoré sprevádzali podmanivé interpretácie bulharského folklóru v podaní milovanej skupiny Bubny a gajdy, ktorá pri tejto príležitosti špeciálne pricestovala z Bulharska.

Aj tento rok Bulhari a ich priatelia na Slovensku prežili neopakovateľné okamihy bohaté na krásne emócie.

Pelin Pelinov prezentoval knihu Náčrty portrétov

Pelin Pelinov prezentoval knihu Náčrty portrétov

Premiéra divadelnej hry Christa Bojčeva Podzemní - Popradské mestské divadlo

Premiéra divadelnej hry Christa Bojčeva Podzemní - Popradské mestské divadlo